Könnyű elérhetőség mindenkinek.

YACHT CAMPING

Cím: H-8220 Balatonalmádi, Véghely Dezső u. 18.

Tel: 06 88 584 101  (Nyitvatartási időben)
       06 30 742 21 46

Web: www.yachtcamping.hu
E-mail: info@yachtcamping.hu
Facebook: facebook.com/yachtcamping

GPS: LAT: 47°01’14” LON: 18°00’29”

Váltás nagyobb térképre

ADATVÉDELEM

A Yacht Camping az általa folytatott tevékenység során kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét. A szállásvendégek, a kempinglátogatók, valamint az írásban érdeklődők személyes adatait minden esetben a hatályos jogszabályoknak eleget téve kezeli, gondoskodik ezek biztonságáról. A Yacht Camping megteszi mindazokat a szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az érintett jogszabály betartásához szükségesek.

A jelen adatvédelmi nyilatkozat a hatályos jogszabályok alapján került kialakításra.
A figyelembe vett törvények:
– 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Adatvédelmi törvény) – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
– az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve (a személyes adatok kezeléséről, az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról)
– Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény
(az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során)
– 2001. évi CVIII. törvény (az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről)
– a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény

– A Yacht Camping tevékenysége során a személyes adatok kezelése minden esetben önkéntes hozzájáruláson alapul. Az érintett személyek adatait a Yacht Camping az Adatvédelmi törvénynek megfelelően  szerződéskötési-, számlázási- és vendégkönyv vezetési kötelezettség teljesítése céljából, valamint saját reklámcéljaira használja fel.
– Az érintettek jogai, és jogérvényesítési lehetőségeik: Az érintett tájékoztatást kérhet az őt érintő személyes adatok kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését.  A szállásadókra és egyéb szolgáltatást nyújtókra vonatkozó jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével az érintett kérheti adatai törlését.
– Az érintett kérelmére a Yacht Camping tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.  A Yacht Camping köteles a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. A valóságnak meg nem felelő személyes adatot a Yacht Camping az érintett kérelmére helyesbíti. A tevékenység térítésmentes.

– A személyes adatot a Yacht Camping törli:
– amennyiben annak kezelése jogellenes
– az érintett a törlést kéri
– az adat hiányos vagy téves, és utóbbi jogszerűen nem korrigálható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki
– az adatkezelés célja megszűnt
– az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt
– azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.
A helyesbítésről és a törlésről Yacht Camping az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Ez a külön értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

– Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.
– A Yacht Camping az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti.
– Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. A kárt Yacht Camping nem téríti, ha az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartására vezethető vissza.

– Yacht Camping mindent megtesz az adatok titkos kezelése érdekében, de esetleges szoftverhibákból, adatlopásból (phishing), illetve jogtalan külső behatolásokból keletkező adateltulajdonításokért nem vállal felelősséget.

– A Yacht Camping honlapja bizonyos információkat automatikusan rögzít (böngészőprogram, IP cím, látogatás időpontja, gyakorisága) Ezeket a naplózott információkat statisztikai célból, de a konkrét felhasználókat nem azonosítható módon annak érdekében tároljuk, hogy szolgáltatásunkon javítani tudjunk, és elemezhessük látogatóink számát, látogatási szokásait. Erről az adatgyűjtésről a honlap használói értesülnek.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, a következő elérhetőségeken lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: 06 (1) 391-1400 Telefax: 06 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu

Az adatkezelő és elérhetőségei:
Balaton Service Kft Yacht Camping
8220 Balatonalmádi, Véghely Dezső utca 18.
Telefon: 06 (87) 584 101
Nyitvatartási időn túli levelezési cím: 8241 Aszófő, Bázsai-öböl utca 10.
Telefon: 06 (30) 742 21 21
E-mail: info@yachtcamping.hu

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.